Shortcut to main menu
Shortcut to text

Food / Accommodation / Shopping

남도음식명가 정보를 제공하며 no,name,location,representative,tel,main menu 항목으로 구성된 표
NO. Name Location Representative Tel no. (061) Main menu
1 Okjeong 8 Mihang-ro (Sang-dong) K.H.Lee 243-0012 Korean set menu
2 Younglan Raw Fish Restaurant 47 Beonhwa-ro (1 ga, Chungang-dong) H.S.Cho 244-0311 Raw rockfish
3 Indongju Maeul 5, 12-gil, Boksan-gil (Okam-dong) J.D.Woo 284-4068 Samhap
4 Hankook Chueotang 11, 241 Hadang-ro (Sang-dong) S.H.Lee 282-5080 Loach soup
5 Hwanggeumeojang 89 Mihang-ro (Sang-dong) K.S.Kim 281-3772 Raw fish set menu
6 Dokcheon Restaurant 3-1, 64-gil, Honam-ro (Honam-dong) S.H.Choi 244-8622 Mixed rice with octopus bi
7 Sodam 50-2, Wonhyong-ro (San-dong) H.T.Kim 284-2045 Noodle soup with clam
8 Yehyang Hoe 40 Pyeonghwa-ro (Sang-dong) S.Y.Oh 282-6556 Raw fish set menu
9 Hanmir 112 Yudal-ro (Yudal-dong) T.H.Kim 243-7227 Korean set menu
10 Mihang Raw Fish Restaurant 197-1, Mihang-ro (Okam-dong) E.A.Choi 287-1221 Raw fish set menu
11 Haebim Mokpo Bibimbap 83, Mihang-ro (Sang-dong) Y.B.Choi 282-2770 Seaweed bibimbap
Update
2018.04.03